§§§

Vedtægter, Regulativ & Persondatapolitik

 

 

§1.

 

 

Selskabet, der er stiftet den 17. maj 1938 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Fensmark Vandværk A.m.b.a.

 

Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune.

 

Formål.

 

§ 2.

 

 

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

I det omfang det vil fremme selskabets formål, kan selskabet købe og sælge fast ejendom.

 

 

Medlemmer.

 

§ 3.

 

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive andelshaver i selskabet.

 

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

 

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

 

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er

andelshaver, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

Man bliver andelshaver ved at underskrive en optagelseserklæring samt betale anlægsbidrag i henhold til regulativet og takstbladet eller ved at overtage en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var andelshaver i selskabet.

 

 

Andelshavernes rettigheder.

 

§ 4.

 

Selskabets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

 

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Andelshavernes forpligtelser og hæftelser iøvrigt.

 

§ 5.

 

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indskudte kapital.

 

Enhver andelshaver indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

 

Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren – ved dødsfald andelshaverens bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

 

Udtræden af selskabet.

 

§ 6.

 

 

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og andelshaveren udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af andelshaveren.

 

 

Levering til ikke-andelshavere (købere).

 

§ 7.

 

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand. Sådanne ejere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

 

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

 

Bestyrelsen fastlægger i hver enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

 

Anlæg.

 

§ 8.

 

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For andelshavere, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

 

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, inklusive stikledning til stophane         (ved-skel), også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

 

Ledninger over privat grund.

 

§ 9.

 

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

 

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for en andelshaver at føre sin jordledning over en anden andelshavers grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

 

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

 

 

Indskrænkninger i vandleverancen.

 

§ 10.

 

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

 

Hverken andelshavere eller ejere, der aftager vand ifølge § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand til erhvervsbrug uden forudgående godkendelse af bestyrelsen.

 

Vandspild er forbudt, jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

 

 

 

Generalforsamling.

 

§ 11.

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til behandling på generalforsamlingen.

 

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. februar.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Budget for det/de kommende år forelægges

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7.  Valg af ekstern revisor

8. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 100 af andelshaverne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

 

Stemmeret og afstemninger.

 

§ 12.

 

Hver andelshaver har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejerandelshaver har én s

 

En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

 

Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning. Ejere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

 

Afgørelser træffes ved. simpel stemmeflerhed.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

 

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden to måneder efter den generalforsamling, hvor forslaget er til behandling.

 

 

Bestyrelsen.

 

§ 13.

 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2og 3 medlemmer.

 

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesandelshavere indtræder i den afgående andelshavers resterende valgperiode.

 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inklusive eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

 

 

Tegningsret.

 

§ 14.

 

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

Regnskab.

 

§ 15.

 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.

 

Revision af regnskaberne fortages, jfr. generalforsamlingsbeslutning af den generalforsamlingsvalgte eksterne revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Der skal vælges revisor hvert år.

 

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.

 

 

Opløsning.

 

§ 16.

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, for eksempel ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i

§12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til andelshaverne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

 

Ikrafttræden.

 

§ 17.

 

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 21. februar 2022.

De ny vedtægter træder i kraft ved generalforsamlingens endelige vedtagelse.

 

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 21. februar 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du downloade vedtægterne i PDF-format

 

 

 

 

Her kan du downloade Fællesdirektiv for almene vandforsyninger i Næstved Kommune i PDF-format

 

 

 

 

 

Her kan du downloade Persondatapolitik for Fensmark Vandværk PDF-format