Formand: Erling Green Christensen

E-mail: egreen@stofanet.dk

Biltlf.: 21486588

 

 

Næstformand: René Jensen

E-mail: renejensen@cool.dk

Biltlf.: 40286858

 
 

 

Bestyrelsesmedlem: Michael Busch Andersen

E-mail: bullerbusch@stofanet.dk

Biltlf.: 21723976

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Roald Jensen

E-mail: susanne@post7.tele.dk

Biltlf.: 55547703

 

 


 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Poul Frederik Johansen

E-mail: poul.johansen@stofanet.dk

Biltlf.: 20237999